งานพิมพ์แคนวาส ขนาดไม่เกิน 30cm

งานพิมพ์แคนวาส ขนาดไม่เกิน 60cm

งานพิมพ์แคนวาส ขนาดไม่เกิน 100cm

งานพิมพ์แคนวาส ขนาดไม่เกิน 150cm

งานพิมพ์แคนวาส ขนาดใหญ่กว่า 150cm รวมถึงขนาดที่ต้องให้ช่างเข้าไปติดตั้งหน้างาน